BEL 4567 electronics

Servis a náhradní díly pro elektronické klávesové nástroje

cart up

košík je prázdný

Obchodní podmínky Bel.4567.cz
Logo_bel_Paypal.jpg

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

mezi (BEL4567 Electronics)Blažek Zbyněk, Okružní 4567, CZ – 76005 Zlín, IČ 62866613, DIČ CZ7010244131 (Neplátce DPH), č.j.:Z-1029/05-F  ev.č.:370500-89047,dále jen „prodávající“ nebo „podnikatel“, na straně jedné a „kupujícím“ nebo „spotřebitelem“ na straně druhé.

1. Bezpečnostní ujednání a obchodní tajemství
Kupující musí mít odbornou kvalifikaci pro práci na elektrických zařízeních, nebo musí zajistit výměnu zakoupeného náhradního dílu osobou s touto kvalifikací. Taktéž nepřebíráme jakoukoliv odpovědnost za škody, způsobené chybnou instalací náhradního dílu, či chybným technologickým postupem při opravě. Kupující nemá nárok na informace spadající do obchodního tajemství prodávajícího. Do obchodního tajemství patří veškeré know-how, technická a výrobní dokumentace, výrobní a servisní postupy, zdrojové i binární kódy, programová dokumentace, databáze atd.

2. Ceníky a ceny zboží
Cenu prodávaného zboží stanoví prodávající v ceníku, který je dostupný na webové stránce prodávajícího. Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v okamžik uzavření kupní smlouvy. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. V případě, že není cena zboží známa v době uzavření kupní smlouvy, bude stanovena dohodou stran později, kdy v tomto případě má kupující spotřebitel povinnost do 2 dnů od prokazatelného sdělení kupní ceny prodávajícímu sdělit, zda sdělenou kupní cenu akceptuje či nikoliv. V případě, že kupující nesdělí ve lhůtě akceptaci ceny, považuje se tento projev jako nesouhlas s cenou a s nabídkou prodávajícího a kdy prodávající je následně oprávněn zrušit objednávku bez sankcí pro obě strany. Prodávající není plátcem DPH.

3. Objednání zboží
Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany odesláním objednávky kupujícím. V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka. Všechny náklady na připojení k internetu a provoz zařízení kupujícího si hradí kupující. Smlouva bude uložena u prodávajícího a kupující k ní má přístup přes svůj účet (Přihlašovací jméno a heslo). Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou: Kupující vyhledá produkt. Nastaví počet kusů. Stiskem tlačítka „Vložit do košíku“ vloží do nákupního košíku. Pokud je již registrován, provede přihlášení svým uživatelským jménem a heslem. Jedná li se o nového kupujícího, provede registraci do formuláře. Po té vybere způsob dopravy. Vybere způsob platby. Zatrhne potvrzení „Prosím přečtěte si a přijměte obchodní podmínky.“ Po zkontrolování všech zadaných údajů stiskne tlačítko „Potvrdit objednávku“ pro uzavření smlouvy. Chyby vzniklé při zadávání dat lze opravit a měnit před podáním objednávky. Před podáním objednávky je umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil. Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je podnikatel povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení; to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.

4. Nemožnost plnění, změna ceny a jeho následky
Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodávající od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

5. Dodací lhůty
U zboží, které není skladem je uvedena dodací lhůta - dostupnost. U zboží, které má prodávající k dispozici na skladě, je odesláno obratem, nejpozději však do třetího pracovního dne. Pokud nemůže prodávající zboží dle objednávky kupujícího dodat v termínu, sdělí toto prodávající kupujícímu do druhého pracovního dne po obdržení objednávky spolu s termínem dodání. Pokud kupující nemá zájem na sděleném termínu dodání zboží, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den. V případě, že nebude nový termín dodání do 10 dnů od jeho sdělení ze strany kupujícího výslovně akceptován, může prodávající od smlouvy odstoupit bez sankcí pro obě strany. Okamžikem doručení oznámení prodávajícího o nezájmu o dodání zboží v uvedeném termínu se ruší objednávka od počátku, bez jakýchkoliv sankcí či jiných závazků pro prodávajícího i kupujícího. V případě, že má prodávající dovolenou, je toto s předstihem vyvěšeno na webových stránkách prodávajícího. V této době lze provádět objednávky, ale jejich vyřízení bude možné až po ukončení dovolené.

6. Způsob dopravy
Některé způsoby dopravy nejsou dostupné pro určité zboží, nebo určitou zemi. Zboží lze dodat dle volby kupujícího těmito způsoby:
a) Osobní odběr 
b) Česká pošta 
c) Přepravní společnost 

Aktuální ceník dopravného včetně balného naleznete na webových stránkách prodávajícího. Cena je určena velikostí, váhou, a cenou zboží. Přesná cena s možností dopravy a platby je vždy zobrazena u každé volby před uzavřením smlouvy. Zboží dodáváme prostřednictvím dopravce na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. V objednávce lze volit jinou dodací adresu od fakturační. Dopravné je splatné spolu s úhradou kupní ceny za zboží při dodání zboží, není-li dohodnuto jinak. Zboží dodávané je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Ochranné obaly užité pro přepravu zboží jsou určeny k jednorázovému užití a jsou nevratné. Kupující je povinen prohlédnout zboží po převzetí s ohledem na předcházení případným problémům spojených s pozdější reklamací stavu dodávky. V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena ve výši poštovného a balného. Při osobním odběru: V případě, že kupující si nevyzvedne objednané zboží v sídle prodávajícího v dohodnutém termínu, může prodávající od smlouvy odstoupit 2. den po uplynutí termínu pro převzetí zboží, který prodávající kupujícímu sdělí, kdy o tomto odstoupení je povinen kupujícího informovat.

7. Způsob platby
Některé způsoby platby nejsou dostupné pro určité zboží, nebo určitou zemi. Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího, zaplatit:
a) Osobně v hotovosti  (viz. aktuální ceník)

b) Platba předem na účet prodávajícího 
Bankovní účet v ČR (CZK) 2900069037 / 2010 (Fiobanka Česká republika)
Bankovní účet na SLOVENSKU (EUR) 2600083697 / 8330 (Fiobanka Slovensko) IBAN: SK56 8330 0000 0026 0008 3697

Zákazníci ze Slovenska poukazují platbu předem na náš slovenský účet. Zaplatíte tak pouze poplatky své bance za vnitrostátní (slovenský) platební styk. Toto však platí pouze v případě, pokud je odesílatelem platby banka v SR - není možné zasílat EUR z jiné země, resp. z banky v jiné zemi než ze Slovenska.

Pro platby z ostatních států EU použijte prosím tento € účet: 
IBAN: CZ4520100000002600083697      BIC: FIOBCZPPXXX 


c) Platba kartou - prostřednictvím platební brány. Platby se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Maďarské národní banky a číslo jeho licence je H-EN-I-1064/2013.

d) Platba převodem na účet PayPal (viz. aktuální ceník)
Systém PayPal je jedním z nejbezpečnějších způsobů posílání a příjmu plateb on-line. Zahrnuje nejmodernější systémy a procesy zajišťující ochranu Vašich finančních údajů. Aby jste mohli provádět platební transakce prostřednictvím platebního systému PayPal musí mít kupující prostředky shromážděné na systémovém účtu PayPal. Při platbě přes účet PayPal, je (dle našeho "metodického pokynu" k EET) tato platba považována za převod z účtu PayPal nakupujícího na účet PayPal prodávajícího.

e) Dobírka (viz. aktuální ceník) Za zboží zaplatíte v hotovosti, až při doručení přepravcem. 

U zákazníků, od kterých se nám vrátí zboží nevyzvednuté, nezasíláme další zboží na dobírku, ale pouze po přijaté platbě. Zákazníkům, kteří nám dluží, nezasíláme další zboží. Prodávající může vyžadovat platbu zálohy, nebo platbu předem.

8. Odstoupení od smlouvy kupujícím
Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odkaz na formulář_: https://bel.4567.cz/4567/odstoupeni-od-smlouvy-bel.pdf
Prodávající doporučuje, aby spotřebitel při odstoupení uvedl číslo bankovního účtu pro nejrychlejší vrácení peněžních prostředků. Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. V případě poškození zboží v době jeho držení kupujícím, či bude-li zboží nekompletní, bude po spotřebiteli nárokována náhrada škody. Spotřebitel rovněž může své odstoupení od smlouvy vzít zpět. Odstoupení se může týkat i jednotlivého plnění.

9. Odstoupení od smlouvy prodávajícím
Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodání zboží se stane nemožným, dále v případě, že prodávající po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě. O tomto odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění, kdy vyšší mocí je válka, živelné pohromy, vnitřní nepokoje, poruchy provozu, nedostatek dělníků, energie nebo surovin, stávka, propouštění, dopravní poruchy. Události tohoto druhu osvobozují kupujícího a prodávajícího po dobu jejich trvání od dodací povinnosti a opravňující prodávajícího, podle jeho volby, po opětovném nastolení normálních poměrů, smluvené množství dodat později nebo s ohledem na ještě nedodané zboží od smlouvy odstoupit. Trvá-li událost vyšší moci déle než 4 týdny, potom je i kupující oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud ještě nebyla uskutečněna dodávka.

10. Zrušení smlouvy dohodou
Prodávající je oprávněn, dle svého uvážení, nikoliv však povinen, na základě žádosti kupujícího zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží, nejedná se o zboží upravené dle přání zákazníka, nepodléhá rychlé zkáze, opotřebení či zastarání a nejedná se o audio a video nahrávky a počítačové programy, jejichž obal byl porušen, a dále noviny, periodika a časopisy. Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží. V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut.

11. Jakost při převzetí
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal.
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Připouští-li to povaha koupě, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby byly předvedeny její funkce. Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

12. Práva z vadného plnění
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Tato ustanovení se nepoužije
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci
Doba dvaceti čtyř měsíců se zkracuje na polovinu při prodeji použitého spotřebního zboží. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 OZ, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

13. Opravy zboží (zařízení)
Na opravu zboží je poskytována záruka 3 měsíce od předání zboží kupujícímu. Záruka se vztahuje pouze na předmět opravy. Před předáním věci k opravě, , je povinen kupující si zálohovat všechna data, neboť za případnou ztrátu dat v rámci opravy prodávající neručí. Prodávající má nárok i na náhradu nákladů spojených s prováděním opravy, jakož i s manipulací s předmětem opravy, i pokud se následně v průběhu provádění opravy zjistí, že vada, která byla předmětem opravy, je neodstranitelná, nebo náklady na opravu by dosahovaly nepřiměřené výše. K ceně opravy se připočítávají případné náklady přepravy a balné. Předpokládaná cena opravy je stanovena na 2500,-Kč. Pokud by oprava přesáhla tuto částku, řešíme situaci se zákazníkem telefonicky, nebo emailem. Je-li to možné, nabídneme Vám varianty opravy. Pokud zákazník nesouhlasí s opravou přesahující předpokládanou cenu, nebo zařízení již nelze opravit, neúčtujeme žádnou částku za opravu a diagnostiku. Je účtována pouze doprava a balné.
Prodávající je oprávněn, dle vlastního uvážení a v rámci zachování dobrého jména společnosti, bezplatně odstranit vadu, nebo poskytnout slevu v jakékoliv výši.

14. Skladné
Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou, nebo neopravitelnou zakázku do 30 dnů od obdržení oznámení o ukončení opravy, bude mu účtováno skladné ve výši 50,- Kč za každý započatý den od ukončení opravy až po její převzetí kupujícím. Pokud si spotřebitel nevyzvedne zboží z opravy ve lhůtě 6 měsíců od doby, kdy byl povinen, tj. do 7 měsíců od doručení oznámení o ukončení opravy, má prodávající právo věc prodat nebo zlikvidovat, o čemž je zákazník informován Emailem, nebo SMS zprávou, nebo jiným doložitelným způsobem. Po odeslání upozornění, musí prodávající spotřebiteli poskytnout přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci, která činí 7 dní. Kupující má v případě prodeje nárok na výtěžek z prodeje, po odečtení nákladů prodeje a poplatku za uskladnění. Kupující o tento výtěžek musí písemně požádat a to v termínu 14 dní od odeslání upozornění. Pokud v tomto termínu nepožádá, pozbývá nároku na jakýkoliv výtěžek.

15. Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní údaje kupujících, včetně e-mailové adresy a telefonu jsou považovány za důvěrné. Jsou uloženy v naší databázi zákazníků, která slouží pouze pro interní účely, jako například sledování záručních lhůt, množstevních slev za odběr zboží. Údaje nejsou předávány žádným dalším subjektům s výjimkou dat potřebných pro přepravu a platební styk a to pouze v rozsahu nutném pro zajištění jejich činnosti. Bez výslovné žádosti nejsou nikomu zasílány žádné reklamní materiály ani nevyžádané e-mailové zprávy.

Podrobné informace viz. Podmínky zpracování osobních údajů

16. Zákonem nařízené nesmyslné texty

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 Aktualizováno: 2019-09-18


O prodejci
Kontakt

Eshop

Eshop - Hledání

Nákupní košík

 x 
košík je prázdný

Přihlášení

Exchange


D ceskaposta dvoubarevnaD PPL
Zasilkovna logo WEBD dpd


D Fiopaypal logo
accepted cards czk 2024


Online bankovní platba
cz sk bank
Platba bankovním převodem online pro země EU
Prostřednictvím  platební brány
barion.jpg